Zorg Advies Team (ZAT)


 

Soms zijn er vragen of zorgen over een kind: over gedrag of ontwikkeling, thuis, op school of op het kindercentrum. Dan kan het goed zijn dat verschillende deskundigen hier over nadenken en een advies geven. Dat kan in een ZAT. Vanaf 2011 wordt in ons kindercentrum in samenwerkingsverband gewerkt met een ZAT.

Wat is een ZAT?

Een ZAT is een Zorg en Advies Team waarin vertegenwoordigers van verschillende instellingen samenwerken. De samenstelling van het interdisciplinair overleg bestaat uit;

  • Jeugdgezondheidszorg (JGZ): Verpleegkundige
  • Peutergroepen in de kinderopvang: Coördinator
  • Kinderopvang (KO): Coördinator
  • Verloskundigen
  • Kraamzorg: Teamleider
  • Algemeen Maatschappelijk Werk (AMW): Maatschappelijk werker
  • Centrum voor Jeugd en Gezin

 

Per organisatie sluit één vertegenwoordiger aan bij het overleg. De samenstelling wordt aangevuld met een contactpersoon van de Gemeente, Primair Onderwijs, Bureau Jeugdzorg, Integrale Vroeghulp, MEE, geestelijke gezondheidszorg of andere zorgorganisatie naar gelang de vraag of situatie. Een vertegenwoordiger van de organisatie vanwaar de vraag komt, is aanwezig.
Het ZAT wil ouders en het kindercentrum helpen om problemen bij kinderen vroeg te ontdekken zodat snel de beste hulp gegeven kan worden.

Hoe werkt het ZAT?

Op verschillende tijdstippen per jaar, meestal vier keer, komen de deelnemers bijeen. Zij overleggen met elkaar over de beste ondersteuning voor het desbetreffende kind. Het kindercentrum brengt de hulpvraag van een kind in. De deelnemers adviseren de inbrenger vanuit hun kennis en ervaring. Wat kan hij/zij op dat moment het beste doen en hoe kunnen de andere deelnemers daarbij helpen. De kinderen worden bij naam besproken, dit gebeurt altijd uiterst zorgvuldig, uitsluitend met schriftelijke toestemming van de ouder(s) of verzorger(s). Als meerdere personen het kind kennen, kunnen zij informatie uitwisselen en samen met andere deelnemers kijken wat voor het kind de beste aanpak zou zijn. Daarna volgt overleg met de ouders over het gegeven advies.

Hoe zit het met de privacy?

Jouw kind wordt alleen op naam besproken als je daar schriftelijk toestemming voor geeft. Je wordt gevraagd hiervoor een speciaal formulier te tekenen.
Slechts in uitzonderlijke situaties kan een kind ook anoniem worden ingebracht.
Het privacy reglement van het ZAT verplicht alle deelnemers tot geheimhouding. Van de bespreking in het ZAT wordt een kort verslag gemaakt dat bewaard wordt in het dossier van het kind dat op het kindercentrum aanwezig is. Anderen mogen dit dossier zonder jouw toestemming niet inzien. Alle deelnemers volgen ook de wettelijke privacy regels.

Als je nog vragen hebt over de werkwijze van het ZAT, kun je hiervoor terecht bij de coördinator van het kindercentrum ‘Ut Kerreraad’ of bij een van de deelnemers aan het ZAT.

Laatste Nieuwtjes

Vacatures

Bewegen op muziek

3+ Peuteropvang