Voorbereiding op de basisschool


 

‘Ut Kerreraad’ bereidt samen met ouders, kinderen voor op het onderwijs!

Wanneer jouw kind bij ons naar de peuteropvang (voormalig peuterspeelzaal) komt, wordt het op een goede manier voorbereid op het basisonderwijs.

Hoe we dat doen?

Als eerste door het aanbieden van voor- en vroegschoolse educatie (VVE) en de methode Peuterplein. In de groepen 1 en 2 van het basisonderwijs werken ze met de methode ‘Schatkist’. Daarin komen ook andere onderwerpen aanbod. In beide programma’s komt niet alleen taal aan de orde, maar ook rekenen en sociale vaardigheden. Deze twee programma’s zorgen voor een doorgaande lijn.

Voor meer informatie over de basisscholen verwijzen wij jullie naar de website van Basisschool de Maasparel.

Op het moment dat je kind drie jaar wordt ontvang je van ons een informatieve brief waarin onderstaand is toegelicht.

  • dat jullie kind deelneemt aan de gezamenlijke activiteiten met de basisschool
  • dat jullie je peuter al kan aanmelden voor de basisschool
  • dat er een document is ‘ van aanmelden tot schoolstart’, deze kan geraadpleegd worden op de website van de basisschool
  • dat wij een protocol warme overdracht hebben

 

Het protocol ‘warme overdracht’ is samen met het basisonderwijs opgesteld. In het protocol warme overdracht hebben wij informatie opgenomen m.b.t. wennen en de overstap naar de basisschool. Meer informatie hierover wordt gegeven tijdens het eindgesprek rond de leeftijd van 3 1/2 jaar.

Wij gaan in gesprek met de aanstaande leerkracht van jouw kind. Natuurlijk doen we dit alleen in overleg met jou, de ouder. Waardevolle informatie over wat jouw kind leuk vindt, waar het goed in is, of waar het nog wat ondersteuning bij nodig heeft, wordt overgedragen aan de hand van het observatiesysteem KIJK.

Ongeveer 4 keer in het jaar hebben wij, basisschool en kindercentrum,  een overleg waarin punten worden besproken die ons allen aangaan. Dit betreft bouwzakelijke punten, maar ook de inhoudelijke samenwerking. Verder kun je denken aan gezamenlijke cursussen, vroegschoolse vooreducatie en de voorbereiding van kinderen die 4 jaar worden en dan naar de basisschool zullen gaan. De 3-jarigen worden door ons meegenomen naar groep 1 en 2. Ook wordt er met regelmaat een wandeling gedaan door de school. Op deze manier wordt de school voor hen al een vertrouwde omgeving voordat ze naar groep 1 gaan.

Vanaf het begin dat ‘Ut Kerreraad’ met de basisschool samenwerkt, zijn beide organisaties aan de slag gegaan om een goede samenwerking tot stand te brengen. De doorgaande lijn in de ontwikkeling en het welbevinden van het kind staat centraal. Leerkrachten, medewerkers en leidinggevenden van beide organisaties zijn veelvuldig met elkaar in overleg om tot goede afspraken te komen, activiteiten op te zetten en de samenwerking te optimaliseren.

Vanaf het moment dat peuters instromen bij ‘Ut Kerreraad’ komen ze ook in aanraking met de school. Hiermee wordt niet gewacht totdat ze bijna vier zijn, maar er wordt vanaf het begin mee gestart. Hierbij worden alle kinderen betrokken, ook als ze 2 jaar zijn.
– De peutergroep gaat met de peuters een kijkje nemen in school.
– De peutergroep gaat met groep 1-2 buitenspelen.
– Activiteiten en thema’s worden op elkaar afgestemd.
– Verschillende activiteiten worden samen gedaan: zoals voorlezen in de klas.
– Kleuters komen in de peutergroep op bezoek.
– Gebruik maken van verschillende gemeenschappelijke ruimtes in het gebouw:zoals, het bibliocenter, speelzaal, hal, vergaderruimte.

Door bovenstaande punten is de school geen vreemde omgeving meer voor de kinderen.

‘Ut Kerreraad’ en de school hebben dezelfde afspraken en regels gemaakt voor de kinderen, zowel voor binnen als buiten. Dat geeft herkenbaarheid voor de kinderen. B.v. afspraken bij toilet gebruik, conflictjes, omgaan met elkaar en met spullen, ritueel van de kring en bij de start van de dag.

Toestemming

In het kader van de zorg ten behoeve van jouw kind werken wij samen met de basisschool en de jeugdgezondheidszorg. Teneinde deze zorg zo optimaal mogelijk te laten verlopen, wisselen wij met deze instellingen observatiegegevens uit met betrekking tot de taalkundige- en sociaal emotionele ontwikkeling van jouw kind. Je kunt te allen tijde kennis nemen van deze informatie. Mocht je bezwaar hebben tegen deze informatieverstrekking, verzoeken wij jou ons dit vooraf schriftelijk mede te delen.

Extra aanbod:

Bewegen op Muziek

Kinderyoga

3+ Peuteropvang