Oudercommissie


 

In november 2009 is de oudercommissie opgericht.

Het doel van de oudercommissie is:

  • de belangen van ouders en kinderen zo goed mogelijk behartigen
  • ouders inspraak geven in de gang van zaken in het kindercentrum,
  • de communicatie bevorderen tussen ouders en personeel en ouders onderling
  • ouders inspraak geven op de beleidsontwikkelingen van het kindercentrum
  • meehelpen ouderavonden, themabijeenkomsten, invulling van feestdagen, etc.

 

De oudercommissie bestaat maximaal uit 6 leden, die 2 jaar zitting hebben. De oudercommissie komt verschillende keren per jaar bij elkaar om te vergaderen en om beleidszaken door te spreken met de directie van ‘Ut Kerreraad’. Deze vergadering is openbaar. Het is belangrijk voor het kindercentrum te weten wat er leeft bij ouders. Wat vinden ouders belangrijk? Wat zou er bij ‘Ut Kerreraad’ veranderd of verbeterd kunnen worden? Tevens zien wij het als een plicht om ouders van de oudercommissie als eerst op de hoogte te stellen van nieuwe ontwikkelingen. De oudercommissie heeft ook een adviesrecht en informatierecht t.a.v. organisatorische, inhoudelijke en pedagogische aspecten. Een andere functie kan zijn het ondersteunen van diverse activiteiten, zoals: Sinterklaasfeest of een ander feest. Je kunt je via Tanja aanmelden als je interesse hebt om lid te worden of als je een keer een vergadering wil bijwonen. Je kunt de oudercommissie ook suggesties aan de hand doen of vragen stellen. Wellicht kunnen zij jouw vraag/suggestie etc. inbrengen in een vergadering.

Voorstellen Oudercommissie (OC)

Hallo, wij als OC behartigen de belangen van jullie als ouders. Kindercentrum ‘Ut Kerreraad’ ervaren wij als een goed georganiseerde en prettige opvang. Tanja Augustin geeft hier, samen met haar medewerkers, enthousiast vorm aan. Zij staan open voor verbeteringen en vragen. Je kunt ook je vragen/tips bij de leden van de OC stellen.

Informatie over de oudercommissie vinden jullie in een mapje in het folderrek in de hal. Hierin vinden jullie o.a. voorstellen leden, het oudercommissie reglement en de notulen van de vergaderingen.

Extra aanbod:

Bewegen op Muziek

Kinderyoga

3+ Peuteropvang