VVE


Voor en Vroegschoolse educatie

Het kabinet heeft in het regeerakkoord extra geld uitgetrokken, voor het bestrijden van taalachterstanden bij jonge kinderen en de verbetering van de kwaliteit van VVE.

Belangrijke speerpunten bij de verbeteringen van de voorschoolse educatie zijn:

  • een meer opbrengstgerichte aanpak
  • goede interne kwaliteitszorg
  • professionalisering van de pedagogisch medewerkers
  • het versterken van de ouderbetrokkenheid

 

De minister wil bereiken dat kinderen met zo min mogelijk taalachterstand naar de basisschool gaan. Op de lange termijn verdienen deze investeringen zichzelf terug. Door extra in te zetten op het tegengaan van taalachterstanden bij jonge kinderen worden de kansen op een succesvolle schoolloopbaan voor deze kinderen groter.

VVE staat voor Voor- en Vroegschoolse Educatie. Een voorschool is een kindercentrum waar gebruik wordt gemaakt van een VVE-methode. En de vroegschool zijn de groepen 1 en 2 van de basisschool. Voorschoolse en vroegschoolse educatie wordt ingezet om kinderen op een speelse manier een taalachterstand te laten inhalen, voordat ze aan groep 3 beginnen.

Op het consultatiebureau wordt tijdens de consulten bepaald of een kind in aanmerking komt voor een VVE plaats. Alléén indien het consultatiebureau een VVE-verklaring (indicatie) afgeeft, kun je jouw kind inschrijven voor een VVE-plaats. De voorwaarden voor zo’n indicatie en de kwaliteitseisen voor voor- en vroegschoolse educatie kunnen per gemeente verschillen. Ook gelden er per gemeente andere ouderbijdragen. Voor meer informatie verwijzen wij naar de website van de gemeente. Lees hier verder.

Peuters met een VVE-indicatie komen vanaf 2-jarige leeftijd 2 dagdelen per week naar het peuterprogramma.Vanaf de leeftijd 2,5 jaar worden de dagdelen uitgebreid en komen deze kinderen       12-16 u per week naar het peuterprogramma. Ouderbetrokkenheid vinden wij ontzettend belangrijk. Samen met de ouder willen wij maximale kansen voor het kind. Het VVE-programma bestaat uit een aantal thema’s die tussentijds met de ouder besproken en geëvalueerd worden. Ook thuis kunnen deze thema’s worden toegepast. SAMEN ZIJN WE STERK!

VVE richt zich niet alleen op de taalontwikkeling, maar ook op andere ontwikkelingsgebieden:

  • Beginnende rekenvaardigheid
  • Motorische ontwikkeling
  • Sociaal- emotionele ontwikkeling

 

Voorschoolse educatie is bedoeld voor peuters van 2 en 3 jaar en vindt plaats binnen het Kindercentrum ‘Ut Kerreraad’. Gemeenten zijn verantwoordelijk voor de facilitering en indicering van voorschoolse educatie. Binnen de gemeente Maasgouw is de Jeugdgezondheidszorg (GGD) verantwoordelijk voor de indicering van een VVE-kind, deze kinderen noemen we doelgroepkinderen. Het extra aanbod voor VVE geïndiceerde kinderen wordt, voor het voorschoolse deel, door de gemeente gefinancierd.

Wij kiezen ervoor om alle kinderen die Kindercentrum ‘Ut Kerreraad’ bezoeken te voorzien van een VVE-aanbod. Dit om alle kinderen een gelijke ontwikkelingskans te bieden.

De werkwijze en afspraken van onze VVE zijn vastgelegd in onderstaand beleidsplan:

VVE-Beleids/werkplan

De werkwijze en afspraken van onze VVE zijn vastgelegd in het VVE-beleids/werkplan, dit plan is nooit af en is een bijlage van het pedagogisch beleid. Het Kindercentrum ´Ut Kerreraad´ geeft op een unieke wijze uitvoering aan het VVE-werkplan. Nieuwe ervaringen en nieuwe inzichten met betrekking tot de ontwikkeling van de kinderen en de begeleiding daarin, zijn voor directie, medewerkers en ouders reden om het VVE-beleids/werkplan te bekijken en indien nodig aan te passen.

Het VVE-beleids/werkplan bij Kindercentrum ‘Ut Kerreraad’ is een onderdeel van het pedagogisch beleid.

VVE Folder

In onderstaande link vindt je de folder over VVE en jouw kind, hierin wordt uitgelegd wat VVE nu eigenlijk inhoudt. Deze folder geldt voor de gemeente Maasgouw en Echt-Susteren en wordt ook uitgereikt aan de ouders via het consultatiebureau.

VVE Folder (Nederlandstalig)

VVE Folder (Engelstalig)
VVE Folder (Duitstalig)
VVE Folder (Pools)
VVE Folder (Arabisch)

 

KIJK!


 

Om de ontwikkeling van kinderen te kunnen registreren werken wij met het observatiesysteem KIJK! Wij hebben gekozen voor dit overdrachtsinstrument om de doorgaande ontwikkelingslijn zo goed mogelijk vorm te geven.

Wat is Kijk?

Kijk! is een compleet programma voor het observeren, registreren en het samenstellen van een beredeneerd activiteitenaanbod. Er worden diverse ontwikkelingsgebieden gevolgd o.a. de sociaal-emotionele ontwikkeling, spelontwikkeling, motoriek, spraak-taalontwikkeling, cognitieve ontwikkeling, symboolverkenning en zelfredzaamheid. Wij zijn gericht op zowel het observeren als het stimuleren van de ontwikkeling.

KIJK! is een werkwijze die leidsters in meerdere opzichten bekwamer maakt in het begeleiden van jonge kinderen. Het maakt zichtbaar wat de belangrijkste mijlpalen zijn in de ontwikkeling van de kinderen. Elke mijlpaal kan je opvatten als een tussenstation op de weg naar verder ontwikkelingen.

Wil je meer lezen over KIJK! dan verwijzen wij je graag naar hun website.

Extra aanbod:

Bewegen op Muziek

Kinderyoga

3+ Peuteropvang