De visie van ‘Ut Kerreraad’


 

De kinderen die bij ons op de opvang komen, worden opgevangen vanuit een basis van vertrouwen en veiligheid. Daarnaast bieden wij de kinderen, met al hun talenten en onderlinge verschillen, maximale ontwikkelings- en ontplooiingskansen in een veilige, sociale en uitnodigende omgeving. Wij bieden de kinderen een zinvolle vrijetijdsbesteding aan en begeleiden ze op deze wijze naar zelfstandigheid.

Ieder kind wordt als individu gezien, met een eigen persoonlijkheid en een eigen ontwikkelingstempo. Deze kleine individuen krijgen bij ons aandacht, veiligheid en ruimte om zich verder te ontwikkelen en te ontplooien. Het kind kan zich bij ons hechten aan vaste leiding en aan kinderen waarmee hij/zij regelmatig samen is, aan ruimte en aan ritme van dagelijks terugkerende activiteiten. Als er een gevoel van veiligheid is ontstaan, zal het kind de wereld om zich heen al spelend verkennen en ontdekken.

Wij werken zoveel mogelijk volgens de theorie van Gordon. Dit betekent dat wij de kinderen op een positieve manier benaderen en de kinderen zo veel mogelijk vrij laten in wat ze willen. Samen met het kind wordt er bij probleempjes naar oplossingen gezocht. Op deze manier wordt het kind in staat gesteld een positief zelfbeeld en zelfvertrouwen te ontwikkelen.

De Gordon methode heeft als uitgangspunt ‘gelijkwaardigheid in relaties’. Het streeft naar een evenwicht tussen zorg voor jezelf en zorg voor de ander. Het opkomen voor eigen wensen en belangen gaat gepaard met het rekening houden met de wensen en belangen van anderen.

Binnen onze opvang is communicatie met kinderen en ouders erg belangrijk. Niet alleen om duidelijk te maken wat je van elkaar verwacht, maar ook om de kinderen te leren hoe je kunt communiceren.

Veiligheid en gezondheid

Kinderen ontwikkelen zich snel, zijn nieuwsgierig en willen de wereld om zich heen ontdekken. Daarbij zien ze geen gevaar. Leidsters kunnen veilig gedrag oefenen met de kinderen. Toch zullen kinderen zich niet altijd aan afspraken en regels houden. Een veilige omgeving is van groot belang, daarom zullen de veiligheidsrisico’s tot een aanvaardbaar minimum worden gereduceerd. Deze veiligheidsrisico’s worden beschreven in ons veiligheid en gezondheidsbeleid.

Vanaf 1 januari werken wij volgens het beleidsplan Veiligheid en Gezondheid. Met behulp van dit beleidsplan wordt inzichtelijk gemaakt hoe we op onze locatie werken. Met als doel de kinderen en medewerkers een zo veilig en gezond mogelijke werk, speel en leefomgeving te bieden waarbij kinderen beschermd worden tegen risico’s met ernstige gevolgen en leren omgaan met kleine risico’s. Dit beleidsplan is geldig vanaf 1 januari 2018. Om tot dit beleidsplan te komen zijn we uitgegaan van  de  Risico-inventarisaties van de afgelopen jaren en de praktijkervaring van medewerkers. Centraal stond hierin of de huidige manier van werken leidt tot een zo veilig en gezond mogelijke werk-, speel- en leefomgeving. Hieruit is naar voren gekomen dat het zinvol is breed te inventariseren naar alle risico’s op de verschillende locaties en niet alleen in gesprek te gaan met medewerkers, maar ook met ouders en kinderen. In het jaar 2021 hebben wij onderzoek gedaan naar risicovol spelen binnen onze organisatie. Het beleidsplan is hierop aangepast en is teruggekoppeld in de oudercommissie. Het risicovol spelen zal nog verder uitgebreid en gecommuniceerd worden.

Een beleid komt in de praktijk pas goed tot zijn recht als alle medewerkers zich hierbij betrokken voelen en het beleid uitdragen. Daarom wordt tijdens elk teamoverleg een thema, of een onderdeel van een thema, over veiligheid of gezondheid behandeld. Dit om continu in gesprek te blijven over het beleid. Zo blijven we scherp op onze werkwijzen en kunnen we bij veranderingen in de omgeving of situatie, zoals bij verbouwingen of veranderingen in de inrichting, direct controleren of het beleid al dan niet moet worden aangescherpt. Het gehele beleidsplan Veiligheid en Gezondheid is op te vragen bij de organisatie.

GGD

In opdracht van de gemeente controleert de GGD jaarlijks of de organisatie voor alle groepen aan de wettelijke eisen voldoet. Deze rapporten zijn opvraagbaar bij de leidinggevende en worden gepubliceerd op de volgende website: www.landelijkregisterkinderopvang.nl

Je kunt ook de meest recente rapporten lezen als PDF-bestand via onderstaande link:  Lees hier het laatste GGD rapport van de kinderopvang en lees hier het laatste rapport van de BSO.

Vier-ogen principe

Kindercentrum ‘Ut Kerreraad’ vindt het belangrijk dat kinderen in een veilige en vertrouwde omgeving worden opgevangen. Wij brengen het principe van vier ogen op verschillende manieren in de praktijk. Het kindercentrum heeft hiervoor samen in overleg met de oudercommissie het protocol gedrag en protocol vier-ogen opgesteld. In onze protocollen staat beschreven hoe we op onze locatie omgaan met de realisatie van het vierogen-principe.

Voor meer informatie over onze visie verwijzen wij je graag naar ons pedagogisch beleidsplan. Hierin staat beschreven HOE en WAAROM wij werken. Je kunt het pedagogisch beleidsplan opvragen per email via administratie@utkerreraad.nl. Wanneer er onduidelijkheden zijn of er zijn van jouw kant andere wensen geef het aan ons door.

Samen met de oudercommissie blijven we werken aan het pedagogische beleid en het veiligheid en gezondheidsbeleid.

Extra aanbod:

Bewegen op Muziek

Kinderyoga

3+ Peuteropvang